Am ein gwaith cartref ni, ro’n ni’n gofyn i ysgrifennu am ein teulu ni – for our homework, we were asked to write about our family. Dyma fy nghwaith cartref i – here’s my homework. Dw i’n sicr fy mod i wedi gwneud llawer o gamgymeriad – I am sure I have made lots of mistakes. Ond, mae rhaid i ni siarad Cymraeg yn ddrwg, cyn i ni gallu siarad Cymraeg yn dda – but we must speak Welsh badly before we can speak Welsh well.
*

Fy Nheulu i

Symydodd fy nheulu i Awstralia pan ro’n i’n pump oed – my family moved to Australia when I was five years old – Mae fy mam i, Linda, a fy nhad i, David, a fy mrawd i, Ian, a fi – my mum, Linda, and my dad, David, and my brother, Ian, and me.

Ar ôl symydon ni, ro’n ni’n deulu niwcliar – after we moved, we were a nuclear family. Doedd dim modreb neu ewythrod gyda fi yn Awastralia – I didn’t have aunts or uncles in Australia. Doedd dim cefndyr neu gyfnitheroedd neu hen rieni gyda fi chwaith – I didn’t have cousins or grandparents either.

Ar y dechrau, roedd e’n anodd – in the beginning, it was difficult. Sut oedd Sion Corn yn mynd i ddod yn’r haf – how was Father Christmas going to come in the summer? Pam doedd y goed ddim yn gollwng ein dail nhw – why didn’t the trees drop their leaves? Ond, dros y flynyddau, dysgon ni i garu Awstralia – but over the years we learned to love Australia.

Pan ro’n i’n pedwar ar bymtheg oed, ro’n i’n priodi i Andrew- when I was nineteen years old, I was married to Andrew (ie, dw i’n gwybod, rhy ifanc – yes, I know, too young). Ond dyn ni’n dal yn briod – but we are still married.

Mae pedwar plentyn gyda ni – dau mab a dwy ferch – we have four children – two sons and two daughters. Mae hena ddau plentyn yn briod – my two eldest children are married. Felly, am mab yng nghyfraith gyda fi – therefore I have a son in law. Andy yw ei enw e – his name is Andy. Mae merch nghyfraith gyda fi hefyd – I have a daughter in law too. Vanessa yw ei henw hi – Her name is Vanessa. Yn mis Ionawr, bydd fy mab ifanca yn priodi – In January my youngest son will marry. Bydd merch yng nghyfraith arall gyda fi – I will have another daughter in law.

Mae fy nhad i wedi marw nawr – my dad is dead now. Ond mae fy mam i yn fyw – but my mum is alive. Mae teulu mawr gyda hi nawr – she has a big family now. Teulu mawr Awstralian – a big Australian family. Dydy ein teulu ni ddim yn niwcliar nawr – our family isn’t nuclear anymore.