Am gwaith cartref, roedd rhaid i ni ysgrifennu cerdyn post disgriffio gwyliau ofnadwy – for homework, we had to write a post card describing an awful holiday. Achos, gofynodd llawer o bobl: sut yw’r tywyth yn Awstralia? Because lots of  people ask: how is the weather in Australia? Ro’n i’n meddwl fy mod i’n gosod y record yn syth – I thought I’d better set the record straight.
*
Annwyl Mam a Thad,
Cyrhaeddais i  Cairns ddydd Iau diwetha – I arrived in Cairns last Thursday. Roedd y gwesty yn gyfforddus ar y ddechrau – the hotel was comfortable in the beginning. Ond dyw hi ddim wedi stopio bwrw glaw am chwech diwrnod – but it hasn’t stopped raining for six days. Tymor gwlyb yw e! It’s the wet season. Ond siaradon nhw ddim am hynny yn y dudalen ymwelwyr. But they didn’t say that in the tourist brochure. Mae’r dŵr llifogydd yn codi o gwmpas y gwesty ac mae’r trydan wedi torri ac mae’r staff cyfeillgar wedi gadael – the flood water is rising around the hotel and the electricity has broken and the friendly staff have left. Dw i’n sefyll ar y to gwesty gyda y llyfaint ‘cane’ a gweithi am help – I am standing on the hotel roof with the cane toads and shouting for help. Ond does neb yn gallu fy ngweld i neu fy nghlywed fi – but no one can see me or hear me. Dw i’n rhwymo y cerdyn post hon i’r simnai – I am binding this post card to the chimney. Os, dw i ddim yn dod yn ôl, rhowch fy nhgasliad stampiau i Oxfam – if I don’t come back, give my stamp collection to Oxfam.
Eich mab cariadus chi Siôn – your loving son, John.
*
Dyma ni – there we are. Dw i’n siwr wedi gwneud llawer o camgymeriad – I’m sure to have made lots of mistakes. Ond mwynheus i ysgrifennu’r carden post yn fawr iawn – but I enjoyed writing the post card very much.