Elizabeth Jane Corbett

writing her way home

Tri nofelau fyr – three short novels

Yn ôl. Wedi gorffwys. Yn barod am waith yfory. Ond, os ydych chi’n tybed beth wnes i wneud gyda fy amser sbar pan ro’n i’n yng nghymru, dyma’r tri llyfr darllenais i. Back. Rested. Ready for work tomorrow. But just in case you were wondering what I did with my spare time in Wales, here are the three books I read.

 

E ffrindiau dweud y stori o ddau dysgwr – un yn byw yn Awstralia, un yn byw yng Nghymru. Mae nhw anfon negesau ebost ei gilyd yn Nghymraeg. Trwy eu negesau nhw dyn ni’n dod i wybod eu gobeithion, eu, breuddwydion a cyfrinachau nheulu. Roedd y stori yn ddidorol a eitha hawdd i ddarllen. Roedd restr geirfa cymorth ar bob tudalen. E ffrindiau tells the story of two learners – one living in Australia, one living in Wales. They send email messages to each other in Welsh. Through their messages we come to know their hopes, dreams and family secrets. The story is interesting and quite easy to read. There is a helpful word list on each page.
         
Pwy sy’n cofio Sion dweud stori am Leni, fenyw ifanc a uchelgleisiol sy’n gweithio am gwmni radio. Pan ei bos hi’n rhoi tasg diflas arall i Leni mae hi’n benderfynol i profi ei werth. Ond, pan mae’r dasg yn profi peryglus. Mae Leni yn gorfod i adolygu ei chynlluniau a ei gwethoedd. Beth yw hi’n moyn gwneud gyda ei bywyd hi? Pwy sy’n cofio Sion tells the story of Leni an ambitious young woman working for a radio company. When her boss gives her another boring assignment she is determined to prove her worth. But when the task prove dangerous. Leni is forced to revise her plans and her values. What does she want to do with her life?
          
Budapest dweud y stori o Gwyn a Margrit. Unwaith, pan roedd yn ddau yn myfrwyr eu bod nhw yn cariadon. Ond dros y blynyddoed mae nhw wedi tyfu ar wahân. Nawr mae’r cwmni Gwyn wedi enill cytundeb yn Budapest. Tybed Gwyn, beth yw Margrit wneud gyda ei bywyd hi? Ydy hi’n briod? Yn hapus? Ddylai hi’n bod hapus i’w weld e eto ar ôl cymaint blynyddoed. Budapest tells story of Gwyn and Margrit. Once when the two were students, they were lovers. But over the years, they have grown apart. Now, Gwyn’s company has won a contract in Budapest. Gwyn wonders what Margrit has done with her life? Is she married? Happily? Would she be happy to see him again after all these years?

Previous

Cwrs Haf – Prifysgol Aberystwyth

Next

Living in Australia

1 Comment

  1. Hell0 again – I can’t read Welsh but I love reading your blogs…I hope you had a good break. the Budapest novel sounds just the sort of thing that I would read.

Comments are closed.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

%d bloggers like this: